Begroting 2017

Wonen

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo programma conform startpositie 2016-2020

-19.431

-14.105

-14.306

-14.222

-14.301

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016

1. Parkeren

-64

-68

-70

-72

-74

2. Onderhoudsbudgetten producten

57

48

50

52

53

3. Nutsvoorzieningen

59

57

57

57

57

4. Riolering

206

4. Toevoeging R&V resultaat Riolering

-206

5. Planologie, bestemmingsplannen

65

-65

5. Reserve Planologie, bestemmingsplan

-65

65

6. Onderwijshuisvesting Voortouw

-100

-281

6. Onttrekking reserve Algemene risicoreserve

100

281

7. Uren Grondbedrijf

30

8. Herziening bouwleges

-126

55

-33

-34

-14

9. Huisvesting Jeugd en Jongerenwerk

-50

-65

-65

-65

-65

10. Kapitaallasten klein onderhoud verhardingen en openbare verlichting

239

0

0

0

0

10. Dekkingsreserve kapitaallasten

-239

0

0

0

0

11. Kapitaallasten onderwijs

76

0

0

0

0

11. Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs

-76

0

0

0

0

12. Kapitaallasten huisvesting ouderenwerk (de Linde)

-190

0

0

0

0

12. Algemene risicoreserve

215

0

0

0

0

13. OZB en waterschapslasten

-53

-53

-53

-53

-53

14. Overig

34

-3

-3

-18

-17

Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016

-88

-29

-117

-133

-113

Saldo programma na 2e bestuursrapportage 2016

-19.519

-14.134

-14.423

-14.355

-14.414