Begroting 2017

Wonen

Omgevingsvisie
Het afgelopen half jaar verkenden we met partners de toekomstopgaven die zij belangrijk vinden voor de Omgevingsvisie. Nog niet alle onderwerpen zijn verkend. Dit najaar spreken we nog met Industriële Kring, MKB, Kopgroep Winkelhart en Koninklijke Horeca Nederland over welke toekomstopgaven zij zien. We hopen de verkenningsfase nog dit jaar af te ronden. In 2017 gaan we de Omgevingsvisie schrijven. Op 9 juli 2015 informeerden we de gemeenteraad over de planning. We halen deze planning niet. De gemeenteraad krijgt via een tussendocument informatie over de stand van zaken en aangepaste planning. Daarnaast moeten we rekening houden met regionale initiatieven.

Herziening bestemmingsplannen
Elk jaar is er budget voor de herziening van bestemmingsplannen. Dit jaar is maar een deel van het budget nodig. Daarvoor zijn drie redenen. De eerste reden leest u hierboven onder Omgevingsvisie. De tweede reden houdt verband met de invoering van de Omgevingswet. We willen dubbel werk zoveel mogelijk voorkomen. Bestemmingsplannen worden straks het omgevingsplan. In een overgangsperiode moet dit plan voldoen aan de eisen uit de wet. We weten nog niet aan welke voorwaarden bestemmingsplannen moeten voldoen om als omgevingsplan verder te kunnen gaan. De invoeringswet moet daarover uitsluitsel geven. Het Rijk komt eind 2016 met een concept voor de invoeringswet. De derde reden houdt verband met de ‘verplichte’ doorvertaling van provinciale regels voor ‘mestbewerking en veehouderij’ (artikelen 33 en 34 provinciale verordening Ruimte) in onder andere het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.  We hebben dit nog niet opgepakt, andere projecten (zoals 380 KV - hoogspanningsleiding, plan tot verbetering van regionale waterkeringen) kregen prioriteit. Bovendien zijn we in gesprek met de provincie over de noodzaak tot doorvertaling. In Etten-Leur komt het probleem beperkt voor en door de rechtstreekse werking van de provinciale regels houden we grip op ongewenste ontwikkelingen. We verwachten in het vierde kwartaal 2016 een reactie van de provincie. Ons voorstel is om een relevant deel van budget 2016 over te hevelen naar 2017. Mochten uit de invoeringswet of het overleg met de provincie blijken dat de herziening van bestemmingsplannen toch moeten worden opgepakt dan hoeft er geen extra budget beschikbaar te worden gesteld.

Omgevingsdienst West-Brabant
In de eerste bestuursrapportage 2016 hielden we al rekening met hogere tarieven en bijdragen aan de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB). Ondanks bezwaren van sommige gemeenten stemden op 13 juli 2016 de meeste gemeenten in met de beleidsmatige en financiële kaders voor de jaren 2016 en 2017 en het meerjarenkader tot 2020. Dit plan moet ertoe leiden dat er over twee jaar een financieel gezonde organisatie staat. In de paragraaf ‘verbonden partijen’ leest u meer informatie.

Wonen
In de kadernota 2017-2020 kondigden we aan bij de tweede bestuursrapportage nadere informatie te verstrekken over het ‘Uitvoeringsprogramma Wonen’. Dit programma is in het vierde kwartaal 2016 gereed. We nemen in de begroting 2017 bedragen op voor wijkgerichte invoering van het project ‘Wonen met Gemak’ en een vergoeding voor een doorstroommakelaar (zie paragraaf 4.3.5 : Geraamde incidentele lasten en baten per programma).

Centrumparkeren
Op 4 juli 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuwe regels voor het parkeren in het centrumgebied (onder andere eerste en tweede parkeervergunning gratis, eerste kwartier gratis). De financiële gevolgen zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage.