Begroting 2017

Leven

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo programma conform startpositie 2016-2020

-41.373

-39.333

-38.885

-38.277

-38.010

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016

1. Werkbegroting Jeugd *

-168

-168

-168

-168

-168

1. Inzet rijksbijdrage Jeugdzorg

161

161

161

161

161

2. Budget investeringsimpuls

284

170

170

0

0

2. Heronderzoek Zorg in Natura

-54

0

0

0

0

3. Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)*

58

0

0

0

0

4. Persoonsgebonden budget (PGB) 2016 *

250

0

0

0

0

5. Huishoudelijke Hulp Toelage *

327

0

0

0

0

6. Afrekening PBG 2015 Wmo*

175

0

0

0

0

7. Afrekening PGB 2015 Jeugd*

185

0

0

0

0

8. Afrekeningen 2015 Jeugd begeleiding en veiligheid*

-60

0

0

0

0

9. Organisatiekosten werkplein

76

0

0

0

0

9. Productiekosten re-integratie werkplein

-61

0

0

0

0

9. Productiekosten inkomen (BUIG) werkplein*

-563

0

0

0

0

10. Bijdrage Herstructurering Wvs*

-33

0

0

0

0

10. Voordelig exploitatieresultaat Wvs*

57

0

0

0

0

11. Voorziening dubieuze debiteuren *

109

0

0

0

0

12. Begeleiding statushouders*

-185

0

0

0

0

12. Bijdrage COA

185

0

0

0

0

13. Algemene Uitkering

-389

14. Herberekening nutsvoorzieningen

12

12

11

11

11

15. Herberekening onderhoudsbudgetten

11

11

11

12

12

16. Onvoorzien onderhoud gebouwen

9

17. Urenraming Grondbedrijf

182

18. Beheer en subsidie musea

-40

19. Administratieve overboeking

40

39

20. Overig*

-13

79

146

144

161

21. Mutatie reserve Sociaal Domein*

-468

-79

-83

-83

-99

Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016

87

225

248

77

78

Saldo programma na 2e bestuursrapportage 2016

-41.286

-39.108

-38.637

-38.200

-37.932

* Deze posten worden geheel of gedeeltelijk verrekend met de reserve sociaal domein.