Begroting 2017

Leven

Jeugdzorg
Er zijn nog veel factoren die het op dit moment onzeker maken wat de ontwikkeling van de middelen jeugdzorg in 2016 en de komende jaren zijn. Daarom houden wij vast aan de uitgangspunten van de begroting 2016, maar willen wel een signaal van onzekerheid afgeven. Hieronder leest u waar die onzekerheid vandaan komt.

  • Met ingang van 2016 gingen wij over op resultaatfinanciering op basis van arrangementen, waarbij wij afspraken dat 50% bekostigd wordt bij de start van het arrangement en de overige 50% uitbetaald wordt op het moment dat de resultaten van het arrangement zijn bereikt. Deze wijze van financiering leidt er toe dat de tweede betaling in een volgend kalenderjaar kan plaatsvinden.  
  • Wij zien ook op dit moment in onze financiële administratie dat er nog veel aanbieders zijn, die zeer weinig hebben gefactureerd. We vermoeden dus dat er nog vele facturen zullen volgen.
  • Bij een enkele aanbieder is nog discussie over de tarieven voor arrangementen hoogcomplex, waarbij zij de vraag hebben om de tarieven tussentijds aan te passen. Een dergelijke aanpassing heeft uiteraard financiële gevolgen.
  • Bij een enkele aanbieder is nog discussie over de tarieven voor arrangementen voor hoogcomplexe jeugdzorg. Zij vragen om de tarieven tussentijds aan te passen wanneer dit noodzakelijk blijkt. Een dergelijke aanpassing heeft uiteraard financiële gevolgen.

Participatiewet/minimabeleid
De instroom in de bijstand is, geheel in lijn met de landelijke ontwikkeling, ook in de eerste helft van 2016 hoger gebleken dan was voorzien. Hierdoor is het aantal bijstandsgerechtigden in het eerste half jaar van 2016 nog toegenomen. In de afgelopen maanden lijkt het aantal bijstandsgerechtigden zich te stabiliseren.