Begroting 2017

Leven

Thema

Factoren

Demografisch

 • Veranderende bevolkingssamenstelling (vergrijzing, ontgroening, hogere levensverwachting, opleidingsniveau, hoger percentage alleenstaanden, toename arbeidsmigratie)

Sociaal maatschappelijk

 • Drie decentralisaties Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning  en Participatiewet
 • Individualisering versus netwerksamenleving
 • De mate waarin inwoners zelfredzaam kunnen en willen zijn
 • Toegenomen werkloosheid als gevolg van de crisis
 • Ongezonde leefstijl en de gevolgen daarvoor voor de samenleving
 • Flexibilisering van de arbeidsmarkt
 • Toename eenoudergezinnen
 • Toename schuldenproblematiek
 • Toename algeheel opleidingsniveau

Technologisch

 • Toegankelijkheid van informatie neemt toe: interneteconomie
 • Verdergaande automatisering en innovatie
 • Domotica (technologische ontwikkelingen bij het wonen)
 • Social media
 • Digitalisering dienstverlening versus de menselijke maat

Economisch

 • Toegenomen werkloosheid
 • Aantrekkende economie
 • Toename arbeidsmigranten
 • Wet Markt en Overheid (kostprijsdekkend tarief/eerlijke concurrentie)

Politiek juridisch

 • Verhoging eigen bijdragen voor voorzieningen
 • Schaalvergroting
 • De toegenomen verantwoordelijkheden als gevolg van de drie decentralisaties: uitvoering van meer taken op lokaal niveau, meer samenwerking op regionaal niveau in combinatie met eigen verantwoordelijkheid partners (andere 4 O’s: Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs)
 • Politieke continuïteit
 • Toename claimcultuur
 • Inzet op verdergaande vorm van privatisering
 • Terugtredende overheid
 • Rijksbezuinigingen