Begroting 2017

Leven

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

54.599

53.957

50.747

50.224

48.017

48.162

Baten

10.876

11.260

10.940

10.912

10.875

11.508

Totaal saldo van baten en lasten programma

-43.723

-42.697

-39.807

-39.312

-37.142

-36.653

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

2.495

989

776

1.200

1.986

2.207

Onttrekking reserves

2.454

2.313

1.249

1.628

851

851

Resultaat programma

-43.764

-41.373

-39.333

-38.885

-38.277

-38.010

Incidenteel

Incidentele lasten

3.305

2.916

1.273

1.611

894

893

Incidentele baten

3.283

2.640

1.269

1.648

871

871

Resultaat structureel programma

-43.742

-41.097

-39.329

-38.921

-38.254

-37.987