Begroting 2017

Wonen

Thema

Factoren

Demografisch

Veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening, vergrijzing, arbeidsmigratie)

Ecologisch

Klimaatverandering, vervuiling en uitputting van grondstoffen.

Sociaal maatschappelijk

Burgerparticipatie, individualisering versus netwerksamenleving, flexibilisering arbeidsmarkt en toenemend beroep op zelfredzaamheid burger (waaronder langer thuis wonen).

Technologisch

Digitalisering en innovatie.

Economisch

Stagnerende en verminderde economische groei en digitalisering.

Politiek juridisch

Terugtredende overheid, uitvoering van meer taken op lokaal of via samenwerking op regionaal niveau in combinatie met eigen verantwoordelijkheid partners (onze inwoners, maatschappelijke organisaties, Ondernemers, Onderwijs )