Begroting 2017

Wonen

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

51.542

50.476

39.638

39.686

36.830

35.256

Baten

30.725

27.237

23.686

23.208

21.536

21.466

Totaal saldo van baten en lasten programma

-20.817

-23.239

-15.953

-16.479

-15.294

-13.790

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

4.899

2.951

1.692

652

133

1.931

Onttrekking reserves

7.658

6.759

3.539

2.824

1.205

1.421

Resultaat programma

-18.058

-19.431

-14.105

-14.306

-14.222

-14.301

Incidenteel

Incidentele lasten

5.807

7.181

3.268

2.406

456

2.071

Incidentele baten

6.510

7.063

2.967

2.091

330

1.944

Resultaat structureel programma

-18.761

-19.313

-13.804

-13.991

-14.096

-14.173

Inclusief de baten en lasten van Grondbedrijf