Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

9.839

11.981

16.236

16.502

16.182

16.449

Baten

73.830

72.207

68.013

68.690

68.823

69.344

Totaal saldo van baten en lasten programma

63.991

60.226

51.776

52.188

52.642

52.895

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

1.483

2.891

250

250

250

-

Onttrekking reserves

1.027

2.799

794

898

636

361

Resultaat programma

63.535

60.135

52.320

52.836

53.028

53.256

Incidenteel

Incidentele lasten

981

4.020

1.351

1.490

1.186

824

Incidentele baten

1.127

3.054

794

898

636

361

Resultaat structureel programma

63.389

61.101

52.878

53.428

53.577

53.718