Begroting 2017

Hoofdlijnen

Om een sluitende begroting te presenteren hadden we bij de begroting diverse taakstellingen (dat betekent ‘te realiseren besparingen’) opgenomen. In het onderstaande overzicht leest u de stand bij het opstellen van de kadernota:

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Programma 1

79

197

475

793

844

Programma 2

127

231

367

518

518

Programma 3 sociaal domein

603

1.394

2.159

2.758

3.064

Programma 3 overig

234

440

556

1.478

1.478

Totaal taakstellingen

1.043

2.262

3.557

5.547

5.904

Met name binnen programma 3 (sociaal domein) zijn taakstellingen gewijzigd en voor een groot deel opgevangen binnen de reserve sociaal domein. De mutaties uit de tweede bestuursrapportage en de mutaties uit de primitieve begroting 2017 zijn:

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Programma 1

244

224

162

157

157

Programma 2

50

85

134

185

185

Programma 3 sociaal domein

603

8

97

174

230

Programma 3 overig

228

126

242

893

262

Totaal taakstellingen

1.125

443

635

1.409

834

Na de verwerking van de mutaties van de tweede bestuursrapportage en de primitieve begroting 2017 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt:

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Programma 1

-165

-27

313

636

687

Programma 2

77

146

233

333

333

Programma 3 sociaal domein*

0

1.386

2.062

2.584

2.834

Programma 3 overig

6

314

314

585

1.216

Totaal taakstellingen

-82

1.819

2.922

4.138

5.070

* dit zijn de taakstellingen in programma 3 exclusief het sociaal domein

Binnen de organisatie is continu aandacht voor het realiseren van de afgesproken taakstellingen.