Begroting 2017

Hoofdlijnen

In de kadernota 2016-2019 sprak de gemeenteraad af dat het sociaal domein financieel een gesloten systeem is. Reden hiervoor is, dat er op de budgetten van de nieuwe taken (drie decentralisaties)  forse kortingen plaatsvonden. Door het vormen van een reserve kunnen deze tekorten tijdelijk opgevangen worden. Positieve en negatieve resultaten verrekenen we met deze reserve. Binnen het gesloten systeem vallen alle taken en voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Minimabeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd, voor zover er sprake is van geïndiceerde zorg.

Hieronder leest u het  verloop van de reserve sociaal domein. De mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2016 en de mutaties uit de primitieve begroting 2017 namen we hierin op.

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Stand 1 januari

2.662

2.158

1.927

1.897

2.861

- Stortingen

2.166

478

894

1.893

2.160

- Onttrekkingen

2.670

709

924

929

967

Stand 31 december

2.158

1.927

1.897

2.861

4.054