Begroting 2017

Hoofdlijnen

Bij de tweede bestuursrapportage 2016 bekeken we of geplande werkzaamheden daadwerkelijk in 2016 uitgevoerd worden of dat we dit moesten uitstellen naar 2017. Als dat zo is, ramen we de budgetten voor 2016 af en zetten we dit bedrag om in een reserve rekeningsaldo.  Voor het jaar 2017 deden we juist het tegenovergestelde: we onttrekken aan de reserve en vergroten het budget. In feite anticiperen we hiermee op resultaatbestemmingen bij de jaarrekening van 2017.

In deze bestuursrapportage ramen we € 80.000 in 2016 af en dat ramen we in  2017 bij. € 65.000 hiervan is voor werkzaamheden aan bestemmingsplannen en € 15.000 voor werkzaamheden aangifte vennootschapsbelasting.

Mutaties reserves

Voor een aantal producten is de afspraak dat plussen of minnen verrekend worden met de reserve. Dit is bijvoorbeeld zo bij het gesloten systeem binnen het sociaal domein. Deze afwijkingen hebben dus geen effect op het exploitatieresultaat, maar wel op de financiële positie van de gemeente.
Bij de programma’s geven we de mutaties bruto weer, zodat de gemeenteraad inzicht heeft in deze mutatie.

Hieronder staan de belangrijkste mutaties opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Mutatie in reserves

740

-375

47

-9

6

(+= toevoeging, -=onttrekking)

Toelichting:
Bij een positief getal voegen we aan de reserves toe of onttrekken we minder aan de reserve. Bij een negatief getal ontrekken we aan de reserve. Een toelichting op de diverse mutaties vindt u in de productbladen (zie bijlage 1 van het bijlagenboek). Hieronder lichten we nog wel de belangrijkste getallen toe.
In 2016 wordt er ruim € 740.000 aan de reserves toegevoegd of minder onttrokken. Dit gaat vooral over de volgende reserves:

  • Reserve sociaal domein € 413.000 toevoeging
  • Reserve riolering: € 206.000 toevoeging
  • Algemene risicoreserve: € 315.000 onttrekking
  • Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen openbare ruimte: € 239.000 minder onttrekking
  • Reserve optimalisatie bedrijfsvoering: € 139.000 onttrekking
  • Reserve automatisering: € 100.000 onttrekking

In 2017 onttrekken we bijna € 400.000 aan de reserve. Het grootste gedeelte hiervan is een onttrekking aan de algemene risicoreserve van € 281.000.