Begroting 2017

Hoofdlijnen

Naast de ontwikkelingen in de komende jaren zijn er ook financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in 2016. Net als vorig jaar worden deze ontwikkelingen integraal gepresenteerd in de programmabegroting 2017-2020 (zie hoofdstuk 2).

Financieel resultaat 2016 en structurele effecten 2017-2020
De eerste bestuursrapportage 2016 die in juli 2016 als onderdeel van de kadernota 2017-2020 is vastgesteld liet een tekort zien van € 669.000. In juni is de raad per brief geïnformeerd over de gevolgen van meicirculaire. De meicirculaire liet voor 2016 een voordeel zien van € 139.000. De consequenties hiervan zijn in de tweede bestuursrapportage meegenomen.

Tweede bestuursrapportage 2016
Voor 2016 voorzien we een tekort van € 765.000.
Het overgrote deel van de mutaties zijn incidenteel en hebben daardoor geen invloed op de begrotingscijfers 2017 en verder. Er is echter een aantal mutaties dat wel een (structureel) effect heeft.  De structurele effecten 2017-2020 zijn betrokken bij het opstellen van de begroting 2017 en verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2017 (zie bijlage 3.2 in het bijlagenboek begroting 2017).

Begroting 2017-2020

Na verwerking van de structurele effecten uit de tweede bestuursrapportage 2016 laat de begroting 2017 een negatief saldo van € 1.656.000 zien. In 2018 neemt dit tekort verder af waarna er vanaf 2019 sprake is van een (klein) positief saldo.
In onderstaand overzicht is de meerjarenbegroting (inclusief tweede bestuursrapportage 2016) opgenomen:

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Begroting 2017 (primitief)

-669

-1.118

-355

528

945

1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016

139

2. Tweede bestuursrapportage 2016

70

-538

-409

-491

-510

    (eerste begrotingswijziging 2017)

2.1 Rente grondexploitaties

-226

0

0

0

0

2.2 CAO ontwikkelingen

-200

-200

-200

-200

-200

2.3 Arbeidsplaatsen voor mensen met beperking

-42

-84

-125

-167

-209

2.4 Pensioenvoorziening (oud)-wethouders

-14

-100

55

20

21

2.5 Inzet restant post onvoorzien

157

0

0

0

0

2.6 Herziening bouwleges

-126

55

-33

-34

-14

2.7 Parkeeropbrengsten

-64

-68

-70

-72

-74

2.8 Rendabele uren

193

0

0

0

0

2.9 Werkplein

135

0

0

0

0

2.10 Gemeentefonds septembercirculaire

305

0

0

0

0

2.11 Overig

-48

-141

-36

-38

-34

Begroting 2017-2020 (inclusief tweede bestuursrapportage)

-460

-1.656

-764

37

435

3. Tweede begrotingswijziging 2017

619

1.063

1.367

1.492

3.1 Correctie primitieve begroting

74

49

0

0

3.2 Herberekening begraafrechten

68

54

67

67

3.3 Gemeentefonds septembercirculaire

471

953

1.292

1.418

3.4 Overig

6

7

8

7

Begroting 2017-2020  

-460

-1.037

299

1.404

1.927


  1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016

Voor een toelichting op de effecten van de meicirculaire verwijzen we naar de informatiebrief aan de gemeenteraad van 17 juni 2016. In paragraaf 4.1.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen lichten we de uitkering uit het gemeentefonds toe.

  1. Tweede bestuursrapportage 2016

De toelichting op de hierboven genoemde bedragen van de tweede bestuursrapportage vindt u in de programmabladen van hoofdstuk 2.

  1. Toelichting tweede begrotingswijziging 2017

3.1 correctie primitieve begroting
Na het opstellen van de primitieve begroting bleek dat we twee posten onjuist hadden verwerkt. Het betreft technische aanpassingen. Bij de tweede wijziging corrigeren we dit.

3.2 Herberekening begraafrechten
Aanpassing van de tarievenstructuur (zoals opgenomen in de legesverordening) van begraafrechten leidt tot hogere inkomsten.

3.3 Gemeentefonds septembercirculaire
We verwerkten de gevolgen van de septembercirculaire in de cijfers van de ontwerpbegroting 2017-2020 / tweede bestuursrapportage 2016. In een afzonderlijke raadsinformatiebrief leest u een uitgebreide toelichting op de septembercirculaire.