Begroting 2017

Hoofdlijnen

Op 4 juli 2016 stelde de gemeenteraad de kadernota 2017-2020 vast. Hieronder leest u het traject van de kadernota 2017-2020 naar de primitieve begroting. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Hieronder volgt een korte toelichting op dit traject:

  • De kadernota 2017-2020 is begin juni aangeboden aan de gemeenteraad;
  • Effecten meicirculaire: dit is het resultaat vanuit het gemeentefonds. We informeerden uw raad hierover op 17 juni 2016 met een brief;
  • Bij de behandeling van de kadernota op 4 juli stelde uw raad een aantal aanpassingen vast. Deze aanpassingen leidden niet tot financiële wijzigingen;  
  • Na de vaststelling van de kadernota maakten we in juli en augustus de financiële doorrekeningen;
  • Primitieve begroting: dit is het resultaat van het hierboven beschreven traject. De primitieve begroting bevat de begrotingscijfers op basis waarvan we de cijfers en de ontwikkelingen per programma (hoofdstuk 2), paragrafen (hoofdstuk 3) en de financiële begroting en meerjarenraming (hoofdstuk 4) opstelden. Samen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2017 (zie paragraaf 1.2) is dit de begroting die ter vaststelling voorligt voor de gemeenteraad.


Onderstaande tabel geeft het traject van kadernota naar primitieve begroting in cijfers weer. Daaronder leest u de toelichting bij deze cijfers.

(Bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Kadernota 2017-2020

-669

-814

-549

372

463

1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016

pm

-242

178

163

245

2. Ontwikkelingen na kadernota 2017-2020

0

-62

16

-7

237

   2.1 Herverdeling Gemeentefonds

160

205

184

217

   2.2 Begroting Werkplein 2017

170

160

177

217

   2.3 Invoering Omgevingswet

-120

-160

   2.4 Wijziging kostentoerekening

-218

-218

-218

-218

   2.5 Overige (technische doorrekeningen)

-54

29

-150

21

Begroting 2017 (primitief)

-669

-1.118

-355

528

945

1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016

Voor een toelichting op de effecten van de meicirculaire verwijzen we naar de informatiebrief aan de gemeenteraad van 17 juni 2016. De effecten van de meicirculaire voor het jaar 2016 maken onderdeel uit van de tweede bestuursrapportage 2016 (zie paragraaf 1.2).
In paragraaf 4.1.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen lichten we de uitkering uit het gemeentefonds toe.

2. Ontwikkelingen na kadernota 2017-2020

Na vaststelling van de kadernota 2017-2020 maakten we, binnen de gestelde kaders, de financiële doorrekeningen. Daarnaast verwerkten we alle nieuwe ontwikkelingen die op 1 juli 2016 bekend waren in de primitieve begroting. Deze ontwikkelingen lichten we hieronder kort toe.

2.1 Herverdeling Gemeentefonds
Herverdeling onderdeel Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds. Vooruitlopend op de septembercirculaire 2016 hebben de beheerders van het gemeentefonds begin juli besloten de nieuwe verdeling weer voor 1/3e deel door te voeren. Voor Etten-Leur betekent dit dat de algemene uitkering in 2017 stijgt met € 160.000 en vanaf 2018 structureel met € 200.000. Meer hierover leest u in paragraaf 4.1.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen.

2.2 Begroting Werkplein 2017
De bijdrage aan het Werkplein Hart van West-Brabant voor de uitvoeringskosten en bedrijfsvoeringskosten blijkt lager te zijn dan in de kadernota was voorzien. Dat komt omdat het budget volgens de kadernota nog was gebaseerd op de periode vóór de uitvoering van de Participatiewet door het Werkplein. Deze taken zijn inmiddels overgenomen door het Werkplein. De uitvoeringskosten maken geen onderdeel uit van het gesloten systeem sociaal domein en worden dus ook niet verrekend met de reserve sociaal domein.

2.3 Invoering Omgevingswet
Voor de invoering van de Omgevingswet zijn in 2017 en 2018 extra middelen nodig.

2.4 Wijziging kostentoerekening
Met het nieuwe BBV wijzigt de kostentoerekening. We hebben geen uurtarieven meer, de directe salarislasten worden rechtstreeks op de producten (taakvelden) opgenomen. Deze gewijzigde systematiek leidt ertoe dat er per saldo minder kosten aan rendabele producten (afval, riolering, grondbedrijf, kredieten en voorzieningen) toegerekend worden. In paragraaf 1.7 lichten we alle BBV wijzigingen toe.

2.5 Overige (technische doorrekeningen)
Bij het opstellen van  de begroting vindt er, zoals gebruikelijk, een algehele doorrekening plaats van onder andere de activa, financiering (rentekosten), reserves en voorzieningen, Grondbedrijf en de kostenverdeelstaat.  Op basis van deze doorrekening ontstaan verschillen tussen de kadernota en de begroting. Deze mutaties horen bij het begrotingsproces en zijn technisch van aard.